Sådan bliver du censor

Som censor beskikkes du inden for en fireårig periode. Den nuværende periode løber fra 1. april 2022 - 31. marts 2026. Ønsker du at blive censor, er du velkommen til at sende en ansøgning i næste ansøgningsrunde til efteråret 2025 via Censor IT. I særlige tilfælde er det muligt at beskikke nye censorer midt i perioden. Censorformandsskabet kan ligeledes i særlige tilfælde beskikke censorer til enkeltstående censuropgaver.

Ved hver ny beskikkelsesperiode udskiftes mindst en fjerdedel af censorerne i censorkorpset. 

Du kan læse mere om ansøgningsproceduren

 

For at blive censor skal du opfylde en række krav.

Censor skal have:

  • Indgående og aktuelt kendskab til uddannelsens mål og metoder
  • Specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen
  • Aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder samt kendskab til aftagernes situation og behov

Vi gør opmærksom på, at ansøgere skal have deres hovedvirke uden for universiteterne. Formandskabet har en målsætning om, at ca. 70 % af censorkorpset består af aftagercensorer, dvs. censorer, der ikke eller kun i mindre grad er beskæftiget ved et eller flere af universiteterne.

Desuden er der følgende formelle krav til sammensætningen af censorkorpset:

  • For at blive beskikket som censor skal personen have en relevant forskningsbaseret uddannelse på kandidatniveau, jf. censorbekendtgørelsen (BEK nr. 458 af 19/04/2022) § 11 nr. 1.
  • Ved hver ny beskikkelsesperiode udskiftes mindst ¼ af censorerne i censorkorpset, jf. censorbekendtgørelsen § 12, stk. 3.
  • Censorkorpset skal sammensættes således, at der tilstræbes en ligelig fordeling af kvindelige og mandlige censorer, jf. censorbekendtgørelsen § 4, stk. 3.

 

Som censor beskikkes du inden for en fireårig periode. Den nuværende periode løber fra 1. april 2022 - 31. marts 2026. Ønsker du at blive censor, er du velkommen til at søge i næste ansøgningsrunde i efteråret 2025. I særlige tilfælde er det muligt at beskikke nye censorer midt i perioden. Censorformandsskabet kan ligeledes i særlige tilfælde beskikke censorer til enkeltstående censuropgaver.

Ved hver ny beskikkelsesperiode udskiftes mindst en fjerdedel af censorerne i censorkorpset.

For at blive censor på jurauddannelsen skal du ved næste beskikkelsesrunde sende en beskikkelsesansøgning til Censorformandskabet. Herefter kan Censorformandskabet indstille dig til beskikkelse ved Uddannelses- og Forskningsministeriet. Censorformandskabet rådgiver Styrelsen for Forskning og Uddannelse i beskikkelse af censorer. Her er det censorformandskabets opgave at referencetjekke ansøgningerne og at sikre det faglige match imellem den eksterne prøves læringsmål og censors kvalifikationer, inden anmodning om beskikkelse sendes til styrelsen.

Se oversigt over censorkorpset (pdf).

Alle ansøgninger skal gennemføres elektronisk via Censorsekretariatet for juridiske universitetsuddannelser

 

Beskikkelse for perioden 1. april 2022 - 31. marts 2026

Ansøgningsfristen for den nuværende beskikkelsesperiode er udløbet. Næste ansøgningsrunde er i efteråret 2025

Beskikkelserne forestås af Uddannelses- og Forskningsministeriet efter indstilling fra Censorformandskabet for Jura, der rådfører sig med universiteterne.

Har du spørgsmål til ansøgningen eller ansøgningsproceduren er du velkommen til at kontakte Sekretariatet for censorformandsskabet: Chefkonsulent med personaleledelse, Astrid Kristine Geertz Poulsen, e-mail: censor@jur.ku.dk

 

 

Alle censorer og ansøgere til censorstillingerne skal oprettes i Censor IT.

For at blive censor på jurauddannelsen skal du sende en beskikkelsesansøgning til Censorformandskabet via Censor IT. Her skal du udfylde et elektronisk ansøgningsskema med 6 trin med forskellige informationer.

Trin 1 – her skal du angive dine stamoplysninger

Trin 2 – her skal du oprette relevante ansættelser

Trin 3 – her skal du anføre relevant(e) uddannelse(r) OBS: For at blive beskikket som censor skal personen have en relevant forskningsbaseret uddannelse på kandidatniveau, jf. censorbekendtgørelsen (BEK nr 458 af 19/04/2022 §11 nr 1.)

Trin 4 – her skal du angive supplerende oplysninger herunder motivation for ansøgningen

Trin 5 – her kan du vedhæfte yderligere dokumentation

Trin 6 – her kan du angive inden for hvilke fagområder du vil kunne påtage dig censur

 

 

Styrelsen for Forskning og Uddannelse beskikkede det nuværende landsdækkende korps af censorer efter indstilling fra Censorformandsskabet. Beskikkelsen er gældende for 4 år ad gangen og den nuværende periode er gældende fra den 01.04.2022 -31.03.2026. 

Censorformandsskabet kan i særlige tilfælde beskikke censorer til enkeltstående censuropgaver.

Der er følgende formelle krav til sammensætningen af censorkorpset:

  • For at blive beskikket som censor skal personen have en relevant forskningsbaseret uddannelse på kandidatniveau, jf. censorbekendtgørelsen (BEK nr 458 af 19/04/2022) § 11 nr. 1
  • Ved hver ny beskikkelsesperiode udskiftes mindst ¼ af censorerne i censorkorpset, jf. censorbekendtgørelsen § 12, stk. 3.

Censorkorpset skal sammensættes således, at der tilstræbes en ligelig fordeling af kvindelige og mandlige censorer, jf. censorbekendtgørelsen § 4, stk. 3.