6. februar 2019

Aktindsigt i censors noter

Universiteternes interne bedømmere og eksterne censorer skal være opmærksomme på, at studerende kan få indsigt i de noter, der tages under prøven

Censor og eksaminator skal, som det fremgår af eksamensbekendtgørelsens § 23, tage notater om præstationen og karakterfastsættelsen under voteringen til brug for en eventuel klagesag. Hidtil har flere uddannelser herunder også jura tolket denne bestemmelsen således, at notaterne skulle danne grundlag for den udtalelse, som bedømmerne skal skrive ifm. en eksamensklage (i overensstemmelse med § 35 stk. 2). Af samme grund er der ikke givet aktindsigt i bedømmernes noter.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har med Hyrdebrevet af 18. december henstillet til samtlige universiteter, at bedømmernes notater fra eksamen bør udleveres, hvis en studerende beder om noterne i forbindelse med behandlingen af en eksamensklage.

Med Styrelsens hyrdebrev får notaterne således status som dokumenter i en afgørelsessag. Der skal således i forbindelse med en anmodning om partsaktindsigt i notaterne tages stilling til aktindsigt efter forvaltningslovens regler herom. Ved siden af de almindelige regler om aktindsigt efter forvaltningsloven gælder reglerne om indsigt i medfør af databeskyttelsesreglerne. EU-dommen, C-434/1, fastslår bl.a., at en skriftlig besvarelse, som en deltager har givet i forbindelse med en faglig prøve, og eksaminators eventuelle rettelser og kommentarer til denne besvarelse, udgør personoplysninger. Retten til indsigt i personoplysninger reguleres i databeskyttelsesforordningens artikel 15 med de undtagelser, der findes i databeskyttelseslovens § 22.

Det betyder at universiteternes interne bedømmere og eksterne censorer skal være opmærksomme på, at studerende kan få indsigt i de noter, der tages under prøven. 

Det er dog vigtigt at understrege, at Styrelsen har præciseret, at der ikke er formkrav til noterne. Noterne er fortsat et redskab til bedømmerne, som de kan tage afsæt i, når de skal skrive udtalelse i en eksamensklage.

Det fremgår af eksamensbekendtgørelsens § 23, at bedømmerne skal opbevare noterne fra eksamen i mindst et år, eller indtil en eventuel klagesag er afsluttet.

Det er derfor vigtigt, at I som bedømmere sørger for at gemme dokumenterne i denne periode, så det er muligt at udlevere til de studerende, såfremt de anmoder om at få noterne udleveret i forbindelse med en klagesag.

I vedhæftet notat kan I læse en konkret klagesag fra AU, som har været under behandling på samme tid som spørgsmålet om aktindsigt har været under nærmere juridisk afklaring i Styrelsen. Ligeledes fremføres censorformandskabets holdning til sagen i notatet skrevet af næstformand for AU Peter Christensen.  

Læs også Styrelsens hyrdebrev af 18. december 2018