Før eksamen

En allokering starter på uddannelsesinstitutionen, hvor ”bestilleren” via Censor IT opretter en bestilling til en prøve. Efterfølgende sendes forespørgsler ud via mail til censorer, der er godkendt på det pågældende fag og opfylder habilitetskrav etc. jf. gældende eksamensbekendtgørelse samt forvaltningsloven.

Før du påtager dig prøven, er det en god ide at forholde sig til

  • forespørgslens tidspunkt
  • om eksamens faglighed falder inden for din faglighed
  • om der umiddelbart ser ud til at være habilitetsproblemer

Det er ligeledes også censors opgave at forholde sig til om tidsforbrug og rejsetid og omkostninger for universitetet ved censoropgaven, står i et rimeligt forhold til hinanden. Hvis alt er, som det bør være, trykker du på accept-feltet.

Habilitet mv.

Efter eksamensbekendtgørelsens § 53, stk. 1, må censor ikke være ansat ved det universitet eller fakultet, hvis universitetet er opdelt i hovedområder, hvor vedkommende skal virke som censor, medmindre der er tale om en anden uddannelse eller et andet centralt fag end det, censor forsker og underviser i.

Det fremgår udtrykkeligt af § 53, stk. 2, at censorernes virke er omfattet af forvaltningsloven, herunder reglerne om inhabilitet og tavshedspligt.

At eksaminator og censor har haft eksamen sammen flere gange, bevirker ikke i sig selv, at der indtræder inhabilitet. Spørgsmålet om mulig inhabilitet må afgøres efter forvaltningslovens regler.

Censor skal være opmærksom på, at inhabilitet kan optræde både i relation til eksaminator og eksaminand.

Hvis censor er i tvivl, om der foreligger inhabilitet, kan spørgsmålet drøftes med censornæstformand/kontaktcensor for det universitet, som afholder prøven. I øvrigt må proceduren i forvaltningslovens § 6 finde anvendelse, dvs. at censor ved inhabilitet skal ”underrette sin foresatte inden for myndigheden” (censornæstformanden), som herefter træffer afgørelse i sagen.
 

Universitet Kontaktoplysninger
Kontaktcensor for KU Jeanett Bukhave jeanett@bukhave.dk
Kontaktcensor for AU Peter Christensen peterchr@mail.dk
Kontaktcensor for AAU Mette Søndergaard Msg@domstol.dk
Kontaktcensor for SDU Claus Tolstrup ct@ajouradvokater.dk


Er der tale om inhabilitet, vil den praktiske fremgangsmåde normalt være, at censor kontakter eksamensadministrationen, som herefter allokerer en anden censor via Censor IT.

Kommunikation med universitetet forud for eksamen

Praksis vedrørende kommunikation forud for eksamen er forskellig på de fire universiteter.

Ved skriftlig eksamen kan der nedsættes en opgavekommission med deltagelse af censorer, eller universitetet kan høre de pågældende censorer over opgaveudkast. Ofte foranstaltes der forcensur på grundlag af et mindre antal opgavebesvarelser.

Forud for eksamen skal universitetet i god tid sende målbeskrivelse, fagbeskrivelser, pensumlister og evt. eksamensspørgsmål mv. til censor eller på anden måde, fx ved et oplysning om link, gøre dette materiale tilgængeligt for censor.

Det påhviler censor at sikre, at målbeskrivelsen er grundlag for eksaminationen og eksamen kan ikke gennemføres uden målbeskrivelse. Ligesom censor må være opmærksom på at efterlyse opgave og formalia i passende tid inden eksamensdagen, hvis det ikke er kommet. Man kan og må IKKE bedømme uden at kende mål- og fagbeskrivelse.

Selvom aflønningen af censorerne principielt ikke omfatter forberedelsestid, herunder litteraturstudier, kan det være nyttigt for censor, fx ved censur i et nyt fag, at gøre sig bekendt med lærebogsmaterialet. Universitetet bør derfor, hvis censor ønsker det, stille lærebøger og materialesamlinger mv. til rådighed eller oplyse om, hvor materialet kan lånes.