Censorformandskabets opgaver

  • Indstille censorer til beskikkelse
  • Fordele opgaver til censur blandt censorkorpset i samråd med universiteterne
  • Udarbejde årlig beretning til universiteterne på baggrund af censorernes indberetninger
  • Rådgive universiteterne om prøvernes form og indhold
  • Afholde censor- og kontaktmøder som medvirker til løbende dialog om udvikling i uddannelsen
  • Være til rådighed for universiteterne, herunder aftagerpaneler, ved udvikling af nye prøveformer
  • Besvare høringer om væsentlige ændringer i uddannelsernes bekendtgørelser og studieordninger, der berører prøve- og eksamenssystemet
  • Valg til censorformandsskab