Forretningsorden

Forretningsorden for Censorformandskabet på jurauddannelserne i Danmark, Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet.

1. Baggrund

Styrelsen for Universiteter og Internationalisering beskikker det landsdækkende korps af censorer, der omfatter både bachelor- og kandidatuddannelser.

Forretningsordenen for Censorformandskabet for Jura er godkendt af censorformandskabet og er udarbejdet på baggrund af gældende lovgivning, navnlig Bekendtgørelse nr. 666 af 24. juni 2012 (Eksamensbekendtgørelsen), samt gældende praksis for Censorformandskabets virke.

2. Censorformandskabets sammensætning

Censorformandskabet består af:

  • 1 censorformand samt,
  • 4 censornæstformænd (en for hvert universitet)

Censorformandskabet bistås af:

  • 1 censorformandssekretær samt,
  • 1 administrativ sekretær for censorformandskabet

3. Censorformandsskabets konstituering og virke

Censorformandskabet vælges af og blandt censorerne. Der vælges et formandskab bestående af en censorformand og en eller flere næstformænd. Det hidtidige censorformandskab afholder valget.

Censorformandskabet repræsenterer censorerne i censorkorpset over for universiteterne og Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

Det nye censorformandskab underretter universiteternes rektorer og Styrelsen for Universiteter og Internationalisering om valget.

4. Indkaldelse og afholdelse af møder

Censorformandskabet afholder minimum to møder årligt. Yderligere møder afholdes efter behov.

Punkter til dagsordenen kan fremsendes til sekretariatet senest 2 uger før mødet afholdes. På foranledning af formanden og censorformandssekretæren indkalder og udsender sekretæren for censorformandskabet dagsorden til møder mindst en uge før mødet.

5. Mødeledelse, beslutningsdygtighed, referat

Formanden er mødeleder og sekretæren for censorformandskabet er referent.

Censorformandskabet er beslutningsdygtigt, når mindst 3 af medlemmerne er til stede. Inden beslutninger tages, tilstræbes enighed.

Beslutningsreferat skrives af sekretæren for censorformandskabet og godkendes så vidt muligt på mødet. Referatet sendes pr. mail til censorformandskabet senest 1 uge efter mødets afholdelse. Alternativt godkendes referatet efter en høringsrunde blandt censorformandskabet pr. mail senest 14 dage efter mødet.